Cyfarch Peidio â datgelu

Gwneir y cytundeb hwn fel o'r   dydd o   2024, erbyn a rhwng:

Parti Datgelu:                                    

Cyfeiriad:                                           

Cyfeiriad ebost:                                      

Parti Derbyn:Masnach ryngwladol Yangzhou Wayeah Co., Ltd.

Cyfeiriad:Ystafell 816&818, Adeilad Gongyuan, RHIF 56 i'r gorllewin o WenchangFfordd, Yangzhou, Jiangsu, Gêna.

Cyfeiriad ebost:info@plushies4u.com

Mae'r Cytundeb hwn yn berthnasol i ddatgelu gan y parti sy'n datgelu i'r parti sy'n derbyn amodau "cyfrinachol" penodol, megis cyfrinachau masnach, prosesau busnes, prosesau gweithgynhyrchu, cynlluniau busnes, dyfeisiadau, technolegau, data o unrhyw fath, ffotograffau, lluniadau, rhestrau cwsmeriaid , datganiadau ariannol, data gwerthiant, gwybodaeth fusnes berchnogol o unrhyw fath, prosiectau neu ganlyniadau ymchwil neu ddatblygu, profion neu unrhyw wybodaeth nad yw’n gyhoeddus yn ymwneud â busnes, syniadau, neu gynlluniau un parti i’r Cytundeb hwn, wedi’i chyfleu i’r parti arall yn unrhyw ffurf neu drwy unrhyw fodd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, darllediadau ysgrifenedig, teipysgrif, magnetig, neu lafar, mewn cysylltiad â chysyniadau a gynigir gan y Cwsmer.Cyfeirir o hyn ymlaen at ddatgeliadau o'r fath yn y gorffennol, presennol neu arfaethedig i'r parti sy'n derbyn fel "gwybodaeth berchnogol" y parti sy'n datgelu.

1. O ran Data Teitl a ddatgelwyd gan y Parti sy'n Datgelu, mae'r Parti sy'n Derbyn yn cytuno drwy hyn:

(1) cadw'r Data Teitl yn gwbl gyfrinachol a chymryd pob rhagofal i ddiogelu Data Teitl o'r fath (gan gynnwys, heb gyfyngiad, y mesurau hynny a ddefnyddir gan y Parti sy'n Derbyn i ddiogelu ei ddeunyddiau cyfrinachol ei hun);

(2) Peidio â datgelu unrhyw Ddata Teitl nac unrhyw wybodaeth sy'n deillio o'r Data Teitl i unrhyw drydydd parti;

(3) Peidio â defnyddio'r Wybodaeth Berchnogol ar unrhyw adeg ac eithrio at ddiben gwerthuso'n fewnol ei berthynas â'r Parti sy'n Datgelu;

(4) Peidio ag atgynhyrchu neu wrthdroi'r Data Teitl.Bydd y Parti sy'n Derbyn yn sicrhau bod ei weithwyr, ei asiantau a'i isgontractwyr sy'n derbyn neu sydd â mynediad at y Data Teitl yn ymrwymo i gytundeb cyfrinachedd neu gytundeb tebyg sy'n debyg o ran sylwedd i'r Cytundeb hwn.

2. Heb ganiatáu unrhyw hawliau neu drwyddedau, mae'r Parti sy'n Datgelu yn cytuno na fydd yr uchod yn berthnasol i unrhyw wybodaeth ar ôl 100 mlynedd o'r dyddiad datgelu nac i unrhyw wybodaeth y gall y Parti sy'n Derbyn ddangos bod ganddi;

(1) Wedi dod neu yn dod (ac eithrio trwy weithred neu anwaith anghywir gan y Parti Derbyn neu ei aelodau, asiantau, unedau ymgynghori neu gyflogeion) ar gael i'r cyhoedd yn gyffredinol;

(2) Gwybodaeth y gellir dangos yn ysgrifenedig ei bod ym meddiant, neu’n hysbys i’r Parti sy’n Derbyn, drwy ei defnyddio cyn i’r Parti sy’n Derbyn dderbyn y wybodaeth gan y Parti sy’n Ddatgelu, oni bai bod y Parti sy’n Derbyn mewn meddiant anghyfreithlon o y wybodaeth;

(3) Gwybodaeth a ddatgelir yn gyfreithlon iddo gan drydydd parti;

(4) Gwybodaeth sydd wedi'i datblygu'n annibynnol gan y parti sy'n derbyn heb ddefnyddio gwybodaeth berchnogol y parti sy'n datgelu.Gall y parti sy’n derbyn ddatgelu gwybodaeth mewn ymateb i gyfraith neu orchymyn llys cyn belled â bod y parti sy’n derbyn yn defnyddio ymdrechion diwyd a rhesymol i leihau’r datgeliad ac yn caniatáu i’r parti sy’n datgelu geisio gorchymyn diogelu.

3. Ar unrhyw adeg, ar ôl derbyn cais ysgrifenedig gan y Parti sy'n Datgelu, bydd y Parti sy'n Derbyn yn dychwelyd ar unwaith i'r Parti sy'n Datgelu yr holl wybodaeth berchnogol a dogfennau, neu gyfrwng sy'n cynnwys y cyfryw wybodaeth berchnogol, ac unrhyw gopïau neu ddetholiadau ohonynt neu bob copi ohonynt.Os yw'r Data Teitl ar ffurf na ellir ei ddychwelyd neu wedi'i gopïo neu ei drawsgrifio i ddeunyddiau eraill, caiff ei ddinistrio neu ei ddileu.

4. Derbynnydd yn deall bod y Cytundeb hwn.

(1) Nid oes angen datgelu unrhyw wybodaeth berchnogol;

(2) Nid yw'n ei gwneud yn ofynnol i'r parti sy'n datgelu ymrwymo i unrhyw drafodiad na chael unrhyw berthynas;

5. Mae'r Parti sy'n Datgelu yn cydnabod ac yn cytuno ymhellach nad yw'r Parti sy'n Datgelu nac unrhyw un o'i gyfarwyddwyr, swyddogion, gweithwyr, asiantau neu ymgynghorwyr yn gwneud nac yn bwriadu gwneud unrhyw gynrychiolaeth neu warant, yn ddiamwys neu'n oblygedig, ynghylch cyflawnder neu gywirdeb y Data Teitl a ddarperir i'r Derbynnydd neu ei ymgynghorwyr, ac y bydd y Derbynnydd yn gyfrifol am ei werthusiad ei hun o'r Data Teitl wedi'i newid.

6. Ni fydd methiant y naill barti na'r llall i fwynhau ei hawliau o dan y cytundeb sylfaenol ar unrhyw adeg am unrhyw gyfnod o amser yn cael ei ddehongli fel ildiad o hawliau o'r fath.Os yw unrhyw ran, amod neu ddarpariaeth o'r Cytundeb hwn yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy, ni effeithir ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd rhannau eraill y Cytundeb.Ni chaiff y naill barti na’r llall aseinio na throsglwyddo’r cyfan neu unrhyw ran o’i hawliau o dan y Cytundeb hwn heb ganiatâd y parti arall.Ni ellir newid y Cytundeb hwn am unrhyw reswm arall heb gytundeb ysgrifenedig y ddau barti ymlaen llaw.Oni bai bod unrhyw gynrychiolaeth neu warant yn y ddogfen hon yn dwyllodrus, mae'r Cytundeb hwn yn cynnwys holl ddealltwriaeth y partïon o ran y pwnc dan sylw ac yn disodli'r holl gynrychioliadau, ysgrifeniadau, trafodaethau neu ddealltwriaethau blaenorol mewn perthynas â hynny.

7. Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau lleoliad y Parti sy'n Datgelu (neu, os yw'r Parti sy'n Datgelu wedi'i leoli mewn mwy nag un wlad, lleoliad ei bencadlys) (y "Tiriogaeth").Mae'r Partïon yn cytuno i gyflwyno anghydfodau sy'n deillio o'r Cytundeb hwn neu sy'n ymwneud ag ef i lysoedd anghyfyngedig y Diriogaeth.

Bydd rhwymedigaethau cyfrinachedd a di-gystadleuaeth 8.Yangzhou Wayeah International Trading Co, Ltd mewn perthynas â'r wybodaeth hon yn parhau am gyfnod amhenodol o ddyddiad dod i rym y Cytundeb hwn.Mae rhwymedigaethau Yangzhou Wayeah International Trading Co, Ltd mewn perthynas â'r wybodaeth hon yn fyd-eang.

YN TYSTIOLAETH LLE, mae’r partïon wedi gweithredu’r Cytundeb hwn ar y dyddiad a nodir uchod:

Parti Datgelu:                                      

Cynrychiolydd (Llofnod):                                               

Dyddiad:                      

Parti Derbyn:Wayeah Yangzhou Masnachu Rhyngwladol Co., Ltd.   

 

Cynrychiolydd (Llofnod):                              

Teitl: Cyfarwyddwr Plushies4u.com

Dychwelwch trwy e-bost.

CYTUNDEB PEIDIWCH Â DATGELU